Rita Pelusio in Frammenti di Eva a L'OrablùBar di Novate